นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านโป่ง บริหารจัดการโดย มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาวะทีดีมีคุณธรรมจริยธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพตามจุดเน้นและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สืบสานความเป็นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน เป็นครูมืออาชีพ

 

ภารกิจ

1.       จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ทางกาย ทางวาจา และทางใจ

2.       จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามจุดเน้นและมาตรฐานการศึกษา

3.       จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขียน

4.       จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย สุขภาพจิตนักเรียนทุกด้าน

5.       ส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาและจัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

6.       จัดระบบกัลยาณมิตรนิเทศ มีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

7.       พัฒนาครูสู่มืออาชีพ

8.       เสริมสร้างขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย

9.       จัดกิจกรรมการเรียนรู่สู่อาเซียนและกิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษ

10.   จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคน

11.   ประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

12.   วัดผลและประเมินผลอย่างหลากหลาย

 

เป้าหมาย / เป้าประสงค์

            ด้านนักเรียน

1.       นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ทางกาย ทางวาจา และทางใจ

2.       นักเรียนทุกชั้นมีผลสัมฤทธิ์ มีคุณภาพตามจุดเน้นและมาตรฐานการศึกษา

3.       นักเรียนทุกคนมีความสามารถด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน

4.       นักเรียนทุกคนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

5        นักเรียนมีทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้

6        นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

7        นักเรียนทุกคนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

8        นักเรียนทุกคนได้ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย

9        นักเรียนทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและร่วมกิจกรรมสู่สมาคมอาเซียน

ด้านครู

1.       ครูดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

2.       ครูเป็นครูมืออาชีพ

3.       ครูมีความรักและเมตตาต่อศิษย์

4.       ครูนำผลการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

5.       ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

ด้านผู้บริหาร

1.       ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

2.       ผู้บริหาร บริหารมืออาชีพ

3.       ผู้บริหารมีภาวะผู้นำทีมในการทำงาน

 

ด้านสถานศึกษา

1.       สถานศึกษาได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากผู้ปกครอง และชุมชน

2.       สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยเอื้อต่อการเรียนรู้และสุขภาพจิตนักเรียน

3.       สถานศึกษาจัดประชุม ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง

4.       สถานศึกษามีเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายและตามสภาพจริง

Comments