ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโป่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๓  โดยอาศัยโรงเรียนวัดทรายมูลบ้านโป่งเป็นสถานที่ทำการสอน ใช้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลธาตุ ๘ (วัดบ้านโป่ง) เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๘๓ เป็นต้นมา โดยมีนายขัน  ศรีมงคล เป็นครูใหญ่คนแรก  มีนักเรียนทั้งหมด ๔๘ คน  จัดทำการสอนแบบสหศึกษา  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔
Comments