วิสัยทัศน์ ภารกิจ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านโป่ง บริหารจัดการโดย มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาวะทีดีมีคุณธรรมจริยธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพตามจุดเน้นและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สืบสานความเป็นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน เป็นครูมืออาชีพ

 ภารกิจ

1.  จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ทางกาย ทางวาจา และทางใจ

2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามจุดเน้นและมาตรฐานการศึกษา

3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขียน

4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย สุขภาพจิตนักเรียนทุกด้าน

5.  ส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาและจัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

6.  จัดระบบกัลยาณมิตรนิเทศ มีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

7.  พัฒนาครูสู่มืออาชีพ

8.  เสริมสร้างขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย

9.  จัดกิจกรรมการเรียนรู่สู่อาเซียนและกิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษ

10.  จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคน

11.  ประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

12.  วัดผลและประเมินผลอย่างหลากหลาย
Comments